Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • Treballar els problemes és quelcom molt important i necessari. Els alumnes aprenen a restar, a dividir, a sumar fraccions, els nombres decimals... Però de vegades ens trobem que mostren dificultats per resoldre problemes.

  Els problemes són activitats que proposen enfrontar-se amb una situació desconeguda, que requereix reflexionar, prendre decisions i dissenyar estratègies per resoldre-ho, convidant a la recerca. Per resoldre problemes passem de la mecanització d'estratègies de càlcul (sumes, restes, multiplicacions i divisions) a la comprensió.

  Per a aconseguir el màxim rendiment dels nostres alumnes, el nostre centre té diversos plans específics com per exemple la resolució de problemes.

  Durant les classes de resolució de problemes propiciem que hi hagi un ambient on tots els alumnes puguin participar, sigui en gran grup o petit i creant situacions on tots els alumnes sentin que puguin avançar entenent l'error com una oportunitat de millora. Els alumnes participen explicant el problema, argumentant les idees i discutint-les, conversant sobre l'estratègia emprada i els passos seguits en la resolució d'aquest, així com proposant exemples quan es pugui resoldre de diverses maneres. Fent servir, d'aquesta manera, no tan sols el càlcul sinó també la reflexió i el llenguatge oral.

  Amb aquest i altres plans específics que tenim dins el nostre projecte educatiu del nostre centre, aconseguim treure el màxim rendiment.

  28 de novembre de 2016

  per Paula Suárez
  Tutora de 3r C