Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • Durant els dies 28 de febrer al 13 de març els nens de tercer de primària han de passar les proves diagnòstiques.

  Aquestes proves estan centrades en les competències bàsiques del currículum. Aquesta prova organitzada i elaborada pel Consell Superior té caràcter orientador i formador per als centres. Avalua l'assoliment de la competència lingüística i la competència matemàtica a la meitat del tercer curs de primària.

  Per tal de proporcionar als centres un instrument homogeni de mesura, l'elaboració de les proves i les pautes per aplicar-les són externes. Però l'aplicació, la correcció i l'anàlisi de resultats són a càrrec de l'equip docent del centre.

  El temps previst per a l'aplicació de cada una de les proves és de 50 minuts, tot i que el centre pot decidir augmentar aquesta previsió. El centre decideix els dies concrets en què es fan aquestes proves, dins de la quinzena prevista. Tots els grups han de fer la mateixa prova simultàniament.

  27 de febrer de 2017

  per Fátima Rastrojo
  Tutora de 3r B