Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • Convocatòria de 2020 

  Requisits:

  1. Tenir 18 anys o complir-los dins l'any natural de la prova.

  També s'hi poden presentar amb de 17 anys o complir-los dins l'any natural de la prova si es troben en alguna d'aquestes situacions (cal presentar la documentació que ho acredita):

  - tenir un contracte laboral que els impedeix d'assistir al centre educatiu en règim ordinari, trobar-se en procés d'obtenir un permís de treball o ser esportista d'alt rendiment.

  2. Haver finalitzat l'ESO sense obtenir el títol i no tenir més de 5 matèries pendents de qualificació positiva (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).

  3. Haver finalitzat l'ESO durant un dels 2 cursos anteriors al qual es presenten a les proves. És a dir, els cursos 17-18 o 19-20.

  Inscripció i Calendari: 

  a) Entre el 3 i el 14 de febrer de 2020 a la secretaria del centre on van estar matriculats de 4t d’ESO per última vegada. L’alumnat es pot examinar de les matèries pendents de qualificació positiva que faci constar a la sol·licitud. L’alumnat menor de 18 anys previst al punt 1.a) ha de presentar dins el termini d’inscripció, juntament amb l’imprès de sol·licitud, la documentació que acrediti la seva condició de contractat laboral o d’esportista d’alt rendiment. Els alumnes poden sol·licitar examinar-se de totes o sols d’algunes matèries pendents.

  b) El 17 de febrer, dilluns, es publicarà la relació dels sol·licitants admesos, amb les matèries objecte de les proves, i exclosos, amb indicació del motiu de l’exclusió.

  c) Els candidats exclosos tindran tres dies lectius (fins al 26 de febrer) per presentar reclamacions al centre.

  d) Realització de les proves: Durant el mes de març. El calendari s’haurà publicat el 24 de febrer.

  Per a més informació sobre continguts i criteris d’avaluació, preguntar a secretaria.

  3 de febrer de 2020

  per Daniel Guillamon
  Sots-direcció d'Arrels-Esperança