Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2020-21

  Informació a: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/

  Termini: Del 9 d'agost al 30 de setembre de 2020 (ambdós inclosos)

  Com es sol·licita:

  1. Telemàticament al web: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/

  2. Una vegada s’hagi emplenat l’imprès:

  a. Si el sol·licitant es pot identificar mitjançant qualsevol dels sistemes de firma electrònica acceptats per l’administració, es podrà completar el procés de presentació de la sol·licitud tot adjuntant a aquesta la documentació requerida escanejada en format pdf i a través de la pàgina web en el termini establert.

  b. Si no es disposa de firma electrònica, es presenta la sol·licitud impresa al centre escolar, juntament amb tota la documentació requerida abans que s’esgoti el termini (26 de setembre). 

  Requisits:

  Requisits generals:

  - Alumnes que presenten necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta o trastorn de l'espectre autista:

  1. Presentar necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greus de conducta o trastorn de l'espectre autista, sempre que aquesta necessitat hagi estat acreditada mitjançant la documentació indicada (vegeu l'apartat documentació). Tenir complerts 2 anys d'edat a 31 de desembre de 2019.

  2. Excepcionalment, es podran concedir ajudes a alumnes menors de dos anys sempre que els equips corresponents certifiquin la necessitat d'escolarització primerenca per raó de les característiques de la discapacitat.

  3. Estar escolaritzat en centre específic, en unitat d'educació especial de centre ordinari o en centre ordinari que escolaritzi alumnes que presenten necessitats educatives especials, que hagin estat creats o autoritzats definitivament com a tals per l'administració educativa competent, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

  4. Estar cursant algun dels següents nivells educatius: educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior, ensenyaments artístics professionals, formació professional bàsica, programes de formació per a la transició a la vida adulta.

  5. A més per obtenir el subsidi es requereix ser membre de família nombrosa de qualsevol categoria, d'acord amb la normativa vigent a 31 de desembre del 2019.

  - Alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals:

  1. Presentar necessitat específica de suport educatiu associada a alta capacitat intel·lectual sempre que aquesta necessitat hagi estat acreditada mitjançant la documentació indicada (vegeu l'apartat documentació).

  2. Tenir complerts 6 anys d'edat a 31 desembre 2020.

  3. Estar cursant algun dels següents nivells educatius: educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior o ensenyaments artístics professionals.

  Requisits econòmics:

  Les ajudes podran ser sol·licitades pels alumnes dels quals la renda i patrimoni familiars en 2019 no hagin superat, de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 688/2020, de 21 de juliol (BOE núm. 199, de 22.7.2020) pel qual s'estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2020-2021, els llindars següents:

  · Famílies de dos membres: 19.444 €
  · Famílies de tres membres: 25.534 €
  · Famílies de quatre membres: 30.287 €
  · Famílies de cinc membres: 34.370 €
  · Famílies de sis membres: 38.313 €
  · Famílies de set membres: 42.041 €
  · Famílies de vuit membres: 45.744 €

  A partir del vuitè membre s'afegiran 3.672 € per cada nou membre computable de la família.

  Per als llindars indicatius de patrimoni familiar vegeu l'article 4.1 del capítol 2 de la convocatòria.

  La presentació de la sol·licitud implica l'autorització a l'administració educativa per obtenir les dades necessàries per determinar la renda a través d'altres administracions públiques.

  Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

  1. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i de tots els membres computables de la família més grans de 14 anys.

  2. Document facilitat per l'entitat bancària amb les dades identificatives del compte on es vol percebre l'ajuda: codis que identifiquen el banc, l'oficina, el dígit de control i el número de compte. També hi ha constar el nom o els noms dels titulars i cotitulars del compte, entre els quals hi ha d'haver l'alumne/a sol·licitant de l'ajuda

  3. Als efectes d'acreditar l'acompliment dels requisits d'accés a la convocatòria:

  · Alumnat amb necessitat derivada de discapacitat: certificat de discapacitat de més del 33%, 
  · Alumnat amb necessitat derivada de trastorn greu: certificat d'un equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del depenent de l'administració educativa corresponent
  · Alumnat amb necessitat derivada de trastorn de l'espectre autista: certificat mèdic dels serveis de salut sostinguts amb fons públics i certificat d'un equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del depenent de l'administració educativa corresponent.
  · Com a mesura excepcional, l’alumnat que entri per la via de la discapacitat, i que el curs 2019-2020 va tenir beca, no caldrà que aporti el certificat de discapacitat de més 33% requerit.)

  4. Si la unitat familiar superés els límits econòmics establerts en la convocatòria per a les ajudes directes, però tingués la condició de família nombrosa, la unitat de beques que tramiti la seva sol·licitud podrà proposar d'ofici la concessió de subsidi; en aquest cas, es requerirà presentar la documentació que demostri aquesta condició de família nombrosa a 31 de desembre del 2018.

  5. A més a més, els alumnes que presenten necessitat de reeducació pedagògica o del llenguatge han de presentar:

  · Certificació expedida per l'inspector de la zona en la qual s'acrediti la necessitat de rebre aquests tractaments per la inexistència o insuficiència de l'atenció pedagògica proporcionada pel centre en què està escolaritzat l'alumne sol·licitant i la inviabilitat de matriculació de l'alumne sol·licitant en un centre que disposi del servei de reeducació requerit.
  · Informe específic de l'equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del departament d'orientació en el qual es detalli i justifiqui l'assistència educativa i les hores setmanals que es considerin necessàries per a la seva correcció, així com, si és el cas, les prestades pel centre, la durada previsible de la mateixa i les condicions que en garanteixin la prestació.
  · Memòria expedida pel centre o reeducador que presti el servei en la qual consti informació detallada de les característiques del mateix, incloent-hi nombre d'hores setmanals i especialista que el presta així com del cost mensual.
  · Declaració responsable de la persona que imparteixi la reeducació pedagògica o del llenguatge.

  6. Els alumnes que presenten necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals han de presentar:

  a. Certificat o informe d'un equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del departament d'orientació depenent de l'administració educativa corresponent en què es detalli i justifiqui l'assistència i condicions necessàries, així com el nombre d'hores setmanals i la durada de l'assistència.
  b. Memòria expedida pel centre o el reeducador que presti el servei en la qual costi les característiques d'aquest servei, així com les hores setmanals, l'especialista que el presta i el cost.

  Normativa aplicable:

  Resolució de 31 de juliol de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2020-2021

  Reial Decret 688/2020, de 21 de juliol, pel qual s'estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2020-2021 i es modifica parcialment el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades (BOE núm. 199, de 22.7.2020)

  Informació addicional a la Secretaria del centre.

  2 de setembre de 2020

  per Daniel Guillamon
  Sots-director Arrels-Esperança