Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
Idiomes: llengua anglesa
Hem organitzat el currículum augmentant les hores d'anglès i en anglès que reben els nostres alumnes, més del que marca el currículum establert. L'escola compta amb mestres natius per impartir aquestes assignatures.
Projecte trilingüe
Dediquem fins a quatre hores a la setmana a l'aprenentatge de la llengua anglesa, més del que marca el currículum establert:
 Infantil: 3 hores/setmana d'anglès oral amb professorat natiu.
 Primària: 4 hores/setmana, una d'elles desdoblada i una altra d'expressió oral amb professorat natiu.
 ESO: 4 hores/setmana, una d'elles d'expressió oral amb professorat natiu.
Impartim, a més a més de l'aprenentatge de la pròpia llengua anglesa, diverses matèries en anglès:
A Educació Infantil:
 Physical Education (Educació Física) (2h)
 Psychomotricity (Psicomotricitat) (1h)
 Music (Música) (1h)
A Primària:
 Arts & Crafts (Ed. Plàstica) (1'5h)
 Science (Medi) (1h)
 Physical Education (Ed. Física) (2h)
 ICT a Cicle Mitjà (1h)
 Music (Música) de 4t, 5è i 6è prim. (1h)
A Secundària:
 Music (Música) a 1r i 2n d'ESO (2h)
 Technology (Tecnologia) a 1r, 2n i 3r d'ESO (2h)
 Art a 1r i 3r d'ESO (2h)
 A més, fem en anglès diferents matèries en diferents períodes de temps.
Pretenem anar augmentant progressivament les matèries impartides en anglès fins assolir el 30% del total i, d'aquesta manera, aconseguir una verdadera escola trilingüe, objectiu destacat del nostre projecte educatiu.
English everywhere
Els alumnes de 4t d'ESO realitzen un viatge de fi de curs a un país de la Unió Europea, on posen en pràctica les capacitats comunicatives apreses durant la seva estada a l'escola. A finals del mes de juny i durant el mes de julilol, també s'organitza un casal d'estiu en llengua anglesa per als alumnes del centre que s'hi vulguin inscriure. Els vídeos de suport que s'emeten a les accions tutorials també són en aquest idioma, subtitulades per als més petits.

Cada any organitzem l'English week, una festa interna que té com a protagonista l'anglès, un dels pilars de la nostra escola: el curs 2020-21 ens ha ajudat a conèixer la cultura i tradicions de Nova Zelanda, dividint la setmana en quatre grans blocs: Culture, amb activitats relacionades amb la cultura australiana, tant tradicions antigues com actuals; Animals, amb els animals com a protagonistes, descobrint la gran varietat d'animals d'aquest país, on viuen, què mengen...; Sports, el bloc més actiu de la English Week, els esports donen joc a treballar danses, rituals esportius, jocs, normes esportives...; i Landscapes, coneixent els paisatges, els monuments més importants, les ciutats més famoses, una mica de geografia, flora i fauna... a ESO les activitats van incloure conferències sobre cultura i civilització del país amb suport visual digital fetes i exposades pel nostre professorat d'anglès nadiu.
Acreditacions oficials
Els nostres alumnes de cicle superior d'Educació Primària i d'Educació Secundària realitzen les proves d'anglès d'Education First, una empresa líder en educació internacional i mobilitat. El resultat situa els participants en un nivell o esglaó del marc comú europeu de llengües.
Activitats extraescolars
La nostra escola també ofereix llengua anglesa per a tots els nivells com a activitat extraescolar.
Idiomes: llengua xinesa
El xinès mandarí és la llengua més parlada del planeta, i una de les llengües més importants avui dia en el món dels negocis. És per això, que els nostres alumnes des d'EI 4 fins a 6è de primària ja fan una hora setmanal en aquest idioma, amb mestres natives.

Idiomes: llengua francesa

Preparem als alumnes perquè quan acabin l'educació secundària obligatòria puguin presentar-se a l'examen oficial del nivell DELF, obtenint-ne el certificat.

Treballem el francès com una matèria optativa durant l'ESO.

Noves tecnologies
A les nostres aules, els alumnes s'enfronten cada dia a la realitat. Les tecnologies més actuals són les eines que el nostre professorat empra de manera habitual per fer entrar el món a les aules.

Les pissarres digitals, sense pretensió d'arraconar les tradicionals, prenen cada dia més protagonisme. Punters tàctils conviuen amb el guix, i a través de la xarxa el món exterior es fa present a l'aula.

D'aquesta manera, l'alumnat conviu amb el present que coneix, el que podríem nomenar ciberrealitat. L'ús de webquest, la recerca a internet, la realitat virtual, els jocs de simulació, totes aquestes eines que cadascun de nosaltres emprem en els moments d'oci com a mitjà d'esplai, esdevenen inapreciables instruments de formació, que ens permeten conduir els nostres discents vers el coneixement.

Preparem els alumnes per a les demandes del segle XXI, millorant l'aprenentatge i la comunicació incorporant-hi nous sistemes i integrant les noves tecnologies a les nostres aules:

 • Continguts digitals (unitats didàctiques virtuals i material digital).
 • Moodle i Google Classroom.
 • Plataforma digital (Alexia).
 • Utilització de Zoom per a la comunicació online (per fer classes, tutories i reunions amb les famílies)
 • Programació d'aplicacions en diferents llenguatges: Scratch, Snap!, App Inventor 2...
 • Introducció a la robòtica: braç robòtic, Bee-Bot i Arduino.
 • Ordinadors portàtils per a tots els professors.
 • iPads per ús de l'alumnat.
 • Pantalles i projectors a totes les aules.
 • Wi-FI a tot l'edifici.
 • Pissarres digitals interactives.
 • Pàgina Web.
 • Presència a les xarxes socials com YouTube, Facebook, Instagram i Twitter.
Tot això fa possible que, a través de la xarxa, el món exterior entri a l'aula. Ens permeten garantir una formació vàlida pel present, però disposada a acceptar el repte de desenvolupar-se en un futur cada cop més exigent.

L'ús de webquest, la recerca a internet, la realitat virtual, els jocs de simulació, esdevenen instruments de formació.

Tota aquesta capacitat digital comporta la realització, cada vegada més nombrosa, d'activitats multimèdia provocant un aprenentatge més ràpid i divertit, fomentant l'interès de l'alumnat que, necessàriament, implica una actualització permanent i una formació continuada del professorat.

Exigència acadèmica
En els nostres centres educatius demanem la confiança de les famílies en el nostre projecte. Aquesta confiança, guanyada al llarg dels nostres 60 anys d'existència, la sostenim, de manera totalment objectiva, en els resultats acadèmics.

A partir de metodologies innovadores i adaptades a les noves tecnologies aconseguim el millor rendiment del nostre alumnat i desenvolupem les seves potencialitats al màxim.

Els nostres alumnes acaben l'ensenyament obligatori ben preparats per fer front al batxillerat, si aquest és el seu desig, amb garanties d'èxit. Així ho demostren les proves que cada curs aplica la Generalitat de Catalunya on obtenim resultats per sobre la mitjana.

La nostra aspiració és continuar en aquesta línea, no deixant de reflexionar sobre els nostres sistemes i procediments, actualitzant-nos i millorant tot allò que sigui necessari.

És per això que ens avaluem sistemàticament i ens marquem objectius anuals d'excel·lència i ens preparem rigorosament totes les activitats que realitzem quotidianament.

Estem alerta de les noves necessitat que van sorgint i treballem per preparar als nostres alumnes per afrontar-les.

Per això hem desenvolupat diversos plans i projectes que cobreixen amb profunditat, de manera planificada, organitzada i reflexionada alguns aspectes que considerem fonamentals i pilars en el bon desenvolupament dels nostre alumnat.

Són plans específics per treballar l'aprenentatge de la llengua anglesa, la implementació de les TIC, la lectura, l'expressió escrita, la resolució de problemes, el desenvolupament emocional, l'adquisició de valors i hàbits de treball i saber estar.

Pretenem garantir una formació vàlida pel present, però disposada a acceptar el repte de desenvolupar-se en un futur cada cop més exigent.
Programa d'innovació #aquiproubullying

El projecte #aquiprobullying és un projecte totalment innovador gestionat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Actualment hi ha molt poques escoles a Catalunya on s’estigui duent a terme. La nostra escola es va presentar i va ser escollida com a escola pilot. Es tracta d’un projecte molt potent on el que es pretén és millorar la convivència escolar i reduir els casos d’assetjament, utilitzant com a eina principal la detecció precoç del conflicte i actuar amb rapidesa i eficàcia per tant que no es perllongui en el temps.

Les premisses amb les que treballem són les següents:

 • El centre educatiu ha de ser un lloc segur (acollidor i integrador) per a tothom.
 • S’han de respectar els drets de tothom.
 • Tothom té la responsabilitat de complir els seus deures.
 • A l’escola NO hi ha d’haver lloc per a l’assetjament.
 • La participació de l’alumnat és clau per millorar la convivência i prevenir situacions d’assetjament entre iguals.
L’objectiu últim és detectar, intervenir i aturar les possibles situacions d’assetjament escolar entre iguals. Per poder dur-lo a terme s’han constituït els anomenats equips de referència formats per diferents membres de la comunitat educativa juntament amb un grup d’alumnes (guaites). En tots dos casos han rebut formació sobre què és i com detectar casos d’assetjament i ciberassetjament, competències socioemocionals, gestió positiva dels conflictes i ús segur i responsable de les xarxes.

Si necessites contactar amb l'equip "aquíproubullying" pots escriure un correu a l'adreça stopbullyingesp@escolesarrels.com identificant-te adequadament.

Realització de tasques de caràcter social al centre

En cas que un alumne/a mantingui de forma perllongada en el temps conductes contràries a les normes de convivència del Centre (NOFC), s’aplicaran mesures correctores orientades sempre a reconduir la conducte de l’alumne/a de manera positiva.

Una d’aquestes mesures pot consistir en la realització de tasques de caràcter social a l’escola. La mesura ha de ser amb el consentiment previ dels pares, mares o tutors, un cop ben informats i després de signar el seu consentiment. Serà una mesura que només s’aplica en substitució de l’expulsió temporal del centre que fins ara es duia a terme, i una única vegada per alumne i curs.
Per ara aquests serveis s’estan realitzant a la llar d’infants Arrels-Esperança, menjador escolar i també com auxiliar de tasques de manteniment.

Consell de delegats d'alumnes de secundària

El Consell de Delegats és el fòrum en el qual posar en comú totes les qüestions que afecten a més d’un grup classe. Està format pel delegat i el sotsdelegat de cada grup, de manera que cada classe hi té dos representants.

Aquest òrgan permet contrastar les diferents perspectives de cada grup o de cada nivell, i d’aquesta manera es converteix en un canal idoni per detectar problemes globals i proposar mesures encaminades a donar-los resposta. També permet contribuir a la organització de diferents activitats que afecten al conjunt de tots els alumnes, així com transmetre propostes que una majoria dels alumnes consideri que poden ser positives.

Servei comunitari

Actualment l’alumnat de 4t d'ESO de l’escola està desenvolupant tasques de servei comunitari en el marc del projecte d’Aprenentatge Servei (APS).

El Servei Comunitari per a l’alumnat de secundària vol promoure l’experimentació i el protagonisme en accions de compromís cívic, l’aprenentatge en l’exercici actiu de la ciutadania i la posada en joc dels coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

A la nostra escola  entenem que per aprendre a exercitar la ciutadania de forma responsable i compromesa cal fer-ho des de la reflexió però també des de la pràctica. Per això, en petits grups, els alumnes de 4t d’ESO fan servei comunitari a diferents entitats del nostre entorn, segons les seves preferències.

Mediació Escolar

La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció d'una tercera persona, amb formació específica i imparcial, amb l'objecte d'ajudar les parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori. La mediació, inclosa dins de la Llei d'educació i els articles 23 a 28 del decret 279/2006, parteix dels principis de voluntarietat, imparcialitat i confidencialitat.

Les persones mediadores, les psicòlogues del centre, després d'entrevistar-se amb l'alumne o l'alumna que ha generat el conflicte, s'ha de posar en contacte amb la persona perjudicada per exposar-li la manifestació favorable de l'alumne o de l'alumna de resoldre el conflicte per la via de la mediació i per escoltar la seva opinió pel que fa al cas. Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, la persona mediadora ha de convocar una trobada de les persones implicades en el conflicte per concretar l'acord de mediació, que s'ha de recollir per escrit, amb els pactes de conciliació i/o de reparació a què vulguin arribar. Només s'entén produïda la reparació quan es duguin a terme, de forma efectiva, les accions reparadores acordades.

Acció Tutorial
Centrada en l'alumne com a persona, en les seves capacitats i en les relacions que establim amb alumnes i famílies, en atendre adequadament les seves necessitats.
Permet, també practicar i promoure la cultura de l'esforç i el treball en equip per millorar la capacitat personal i el treball producte de la interacció entre alumnes, professors i famílies.

El pla d'acció tutorial de les nostres escoles comprèn el conjunt de decisions i actuacions dels professors-tutors en tots els àmbits i té com a finalitat facilitar l'acció coordinada i eficaç de l'orientació dels alumnes en els aspectes personals, acadèmics i professionals.

Els objectius generals són:
 Proporcionar als/a les alumnes una orientació educativa, personal, acadèmica i professional, d'acord amb les aptituds, les necessitats i els interessos que mostrin.
 Garantir l'atenció individualitzada i personalitzada de l'alumne/a en el seu procés educatiu.
 Treballar en grup (tallers, dinàmiques, conferències, pel·lícules...) valors, hàbits i virtuts.
 Coordinar les accions que concorrin en l'avaluació de l'alumne/a i que incidiran de forma directa en la seva promoció dins del seu recorregut curricular.
 Afavorir la qualitat de les actuacions i relacions entre professors, alumnes i pares.
Eix
Iniciem el segon curs d'un eix comú que segur que ja ha provocat canvis en la nostra manera d'ensenyar. Hem experimentat i descobert altres maneres d'ensenyar. Hem aconseguit que la curiositat enfront allò que és nou es converteixi en sorpresa, alegria, il·lusió d'entendre i d'aprendre.
Ara farem evident allò que busca una formació activa i vivencial: la creativitat. Ho farem evident perquè, en realitat, tothom és capaç de crear.

Al llarg de tot el curs proposarem als nostres alumnes reptes atractius que siguin assolibles, tot i que impliquin esforç, i que sobretot mobilitzin la seva imaginació i la seva capacitat creativa. Es tractarà d'activitats pràctiques: plantejar i resoldre problemes o crear nous materials.
Cada repte creatiu haurà de contenir una combinació de motivació, concentració, interès i plaer que ha de formar part del procés d'aprenentatge.

Serà una altra manera d'aprendre, basada en la implicació personal i el desenvolupament del treball cooperatiu, que també reforçarà l'autonomia de cada nen, nena, noia i noi.
O serà una altra manera de prendre consciència de la creativitat.
La que ja manifesten des dels primers aprenentatges. Dibuixar allò que veuen, allò que senten. Ballar segons els inspira la cançó. Explicar el conte mirant els dibuixos d'un llibre sense lletra.
La creativitat que descobreixen quan poden escriure: la imaginació feta paraula!
I què no es pot crear amb els nombres! Les matemàtiques, la física, la química segur que poden ser la base de diferents activitats creatives.

És un eix comú que es treballa a totes les aules (des de les dels més petits a les dels més grans) i a totes les àrees en combinació amb els valors essencials de l'escola: el respecte cap a les diferents opinions, la responsabilitat sobre les tasques individuals de cada activitat, l'esperit crític que reforça el pensament i ajuda a la tria d'informació i la col·laboració, tan necessària en el treball d'equip. Valors essencials per aprendre en un bon ambient de treball que és i serà possible quan evitem el conflicte a favor de la convivència.

Descobreix, il·lusiona't i crea!
Atenció a la diversitat
Les nostres escoles volen oferir una resposta educativa de qualitat, concretant la nostra oferta pedagògica de tal manera que l'ensenyament s'adapti i s'ajusti a les necessitats i característiques de cada un dels nostres alumnes. Per donar cobertura a tots els nostres alumnes, preveiem un seguit de mesures i ajuts dels que destaquem:
Recuperació de matèries no assolides
Per atendre l'alumne que presenta alguna dificultat en l'assoliment dels aprenentatges bàsics i això li dificulta l'assoliment d'aprenentatges nous, hem desenvolupat un eficaç i singular mètode perquè adquireixi els continguts i pugui seguir les classes ordinàries sense dificultat:

 • Assisteix una hora a la setmana a classe de recuperació,
 • en molt petit grup,
 • de les matèries bàsiques (Català, anglès i/o matemàtiques) en que presenta endarreriment,
 • amb el mateix mestre o professor que va tenir el curs anterior.
 • Es combinarà prioritàriament amb una de les tres matèries o amb una matèria complementària.
Reforç
Quan la dificultat recau en un nou aprenentatge que costa d'assolir hem organitzat mestres de suport o de treball de la diversitat:

 • Reforçant les matèries instrumentals: català i matemàtiques.
 • Impartides pels mateixos mestres de la matèria.
 • Dins o fora de l'aula.
Desdoblaments
Per poder atendre de forma més individual i segons les necessitats que presentin desdoblem (dividim en dos grups) en l'educació primària una de les hores de les matèries de català, anglès i matemàtiques.

Sempre que és possible, és la mateixa mestra de la matèria qui imparteix la classe en cadascuna de les dues meitats del grup.
Qualitat
Les Escoles Arrels ens orientem permanentment cap a la família, l'alumnat i els docents. Volem augmentar la capacitat de les nostres escoles en donar resposta a les necessitats educatives. El nostre sistema auto-exigeix que, reflexionem sobre les tasques que fem, i com ho fem, i així establir les modificacions per millorar el nostre servei.

El professorat necessita estructures fortes i ben organitzades en les quals es pugui recolzar. Ha de sentir-se segur i ha de disposar de les eines adequades en un món tan canviant.

Apostem per la introducció de les metodologies de la qualitat que impulsa la millora contínua. En aquest sentit la planificació dels objectius, la avaluació dels mateixos amb les propostes de millora i el seu seguiment forma part de la dinàmica de la valoració de la nostra qualitat.

Podeu fer-nos arribar els vostres suggeriments per correu electrònic a l'adreça: esperanca@escolesarrels.com. Si voleu una entrevista podeu imprimir aquesta sol·licitud i entregar-la a secretaria:

 Sol·licitud entrevista
Destacat
 50 aniversari (pàg 12)
   
Pla lector
El projecte "El gust per la lectura" és un dels nostres senyals d'identitat. Crear bons lectors, eficients i eficaços, disposats tant a gaudir del plaer d'una bona lectura, com a endinsar-se en els racons més ocults d'un escrit per extreure'n les més oportunes conclusions. A les Escoles Arrels, la lectura fa temps que va deixar de ser un objectiu, per convertir-se en un mitjà i, sobre tot, en un plaer.

Concretem els objectius del pla en els punts següents:

1. Desenvolupar el gust per la lectura:

 • Entendre la lectura com una font de plaer, i no com una activitat imposada.
 • Valorar la lectura com una activitat d'esbarjo.
 • Plantejar la lectura com a una alternativa a d'altres activitats d'oci.
2. Assolir, una millor eficàcia lectora:

 • Millorar la mecànica i velocitat lectora.
 • Perfeccionar el ritme i l'entonació.
 • Augmentar la comprensió lectora.
 • Enriquir el vocabulari.
 • Desenvolupar l'esperit crític dels lectors i les lectores davant d'un text.
Treballem aquests objectius tant des de matèries específicament pensades per treballar l’eficàcia lectora, com des de les diferents àrees a partir de lectures relacionades amb aquestes.
Pla matemàtic
La importància que li donem a aconseguir un bon nivell en la competència matemàtica va portar-nos a implementar un pla destinat, sobretot, a millorar el rendiment del nostres alumnes en la resolució de problemes matemàtics.

Per això, des del curs 2005-06 es realitza un treball específic en aquest àmbit en les dues etapes: primària i secundària. Es realitzen 1hora / setmana on es treballen específicament la resolució de problemes matemàtics. Són hores que s'afegeixen a les marcades pel Departament d'Ensenyament.
Pla d'expressió
En parlar d'expressió escrita ens referim a la capacitat que té l'alumne per produir textos amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística. No tots els alumnes mostren el mateix grau d'expressió escrita, i és important desenvolupar-la perquè un nivell baix d'aquesta habilitat condiciona desfavorablement els seus resultats d'aprenentatge.

Per això, a partir del curs 2005-06 es va iniciar un treball específic a l'àmbit de l'expressió escrita en les Escoles Arrels en les dues etapes: Primària i Secundària. Aquest treball específic ha estat centrat particularment a l'àrea de llengua catalana, però ha tingut també incidència sobre les àrees de llengua castellana i llengua anglesa.
EDC